Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Aanbiedingen en Orders

Elke aanbieding of prijsnotering door First Steps Holland geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan First Steps Holland niet binden. First Steps Holland wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaard.

Alle opgaven door First Steps Holland van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar First Steps Holland kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van First Steps Holland of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. 

Prijzen 

Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro's, exclusief 21% btw. Alle prijzen zijn gebaseerd op "af magazijn" First Steps Holland in Noordwijk ZH. Elke stijging van de prijs van de door First Steps Holland voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, evenals elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin First Steps Holland haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin koper haar moet betalen, mag First Steps Holland door berekenen aan koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden. 

Betaling 

Betalingen aan First Steps Holland dienen contant, vooruit of onder rembours te geschieden. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft. 

Koper is niet gerechtigd tot verrekening. Tenzij anders overeengekomen dient First Steps Holland te worden betaald voor levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten. 

Indien koper niet tijdig betaald, draagt het verschuldigde door koper te betalen bedrag rente ter hoogte van 1,25% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dag waarop betaling opeisbaar is tot aan de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door koper zijn voldaan, heeft First Steps Holland het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. 

Ingeval koper jegens First Steps Holland met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is First Steps Holland gerechtigd aan koper zowel buitengerechtelijk incassokosten ten bedrag van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van euro 100,00 als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen. 

Leveringen 

Door First Steps Holland opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. First Steps Holland is niet aansprakelijk tegenover de koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen 4 weken daarna, is koper gerechtigd, de order te annuleren en het geen bij daarop al betaald mocht hebben terug te vorderen. First Steps Holland heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren. 

Behoudens het bepaalde in voorgaand artikel, zijn de goederen het bedrijfsterrein van First Steps Holland c.q. het centraal magazijn om aan koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen. In geval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door koper, zal First Steps Holland de goederen voor rekening en risico van koper opslaan en koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar First Steps Holland deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die voor First Steps Holland uit het niet of niet tijdig afnemen van koper voortvloeien zijn voor rekening van koper. Indien koper de goederen niet binnen voorgenoemde termijn van twee weken afneemt, is First Steps Holland gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. First Steps Holland heeft daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van koper te vorderen. Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen. Bij gebreke waarvan First Steps Holland gerechtigd is het nog uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhoging aan koper in rekening te brengen. 

In alle gevallen waarin goederen C.I.F.. of F.O.B.. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de incoterms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze voorwaarden. 

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op koper nadat wat hij ter zake aan First Steps Holland verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele als gevolg van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen, en kosten evenals eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichte werkzaamheden. Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die First Steps Holland op koper mocht hebben ten aanzien van welke First Steps Holland in dit artikel lid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Voordat de eigendom van de zaken op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren, of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan First Steps Holland eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover deze in het kader van koper normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 

Tot deze betaling zal koper de goederen slechts bezitten als houder voor First Steps Holland en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan First Steps Holland opslaan en opgeslagen houden.

First Steps Holland wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd. First Steps Holland behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan koper is overgegaan weer in bezit te nemen en koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan First Steps Holland en haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de nietigverklaring of ontbinding om welke redenen dan ook van de overeenkomst tussen First Steps Holland en koper. 

Overmacht 

Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door First Steps Holland indien de productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor First Steps Holland wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van First Steps Holland voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door First Steps Holland werdt geaccepteerd. First Steps Holland is niet aansprakelijk jegens koper voor enig verlies of enige schade die koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering. 

Garantie en aansprakelijkheid 

Indien First Steps Holland goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan First Steps Holland geen verdergaande garantie aan koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die First Steps Holland van haar leverancier heeft bekomen. 

Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli dienen direct aan First Steps Holland te worden medegedeeld en, wanneer van toepassing, op de vrachtbrief, pakbon, factuur te worden aangetekend. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren, dienen binnen acht dagen na de levering aan First Steps Holland te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat koper niet al eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan First Steps Holland te melden. Indien koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van koper terzake. 

First Steps Holland is nimmer aansprakelijk, voor enige indirecte schade van koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieu schade. De aansprakelijkheid van First Steps Holland tegenover de koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt), beperkt tot het desbetreffende contract som (exclusief 21% btw) of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat First Steps Holland van haar verzekeraar te zake ontvangt. De aansprakelijksheidsbeperkingen in dit artikel blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van First Steps Holland of haar leidinggevende personeel. Behoudens in geval van grove schuld op opzet van First Steps Holland of haar leidinggevende personeel zal koper First Steps Holland vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofden dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten cq. voorvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten. 

Retourzendingen 

Bestellingen kunnen alleen geretourneerd worden na overleg en goedkeuring First Steps Holland. First Steps Holland zal na het ontvangen van de retourzending zorg dragen dat het vooruitbetaalde factuurbedrag binnen 7 werkdagen op uw rekening staat. 

Ontbinding

Indien koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als koper nalaat enige verplichting onder enig contract met First Steps Holland te voldoen, is First Steps Holland bevoegd, naar haar keuze : - Verzending van te leveren goederen of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en of door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook. 

Geschillen

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter in Zuid-Holland. Retouren uitsluitend na toestemming van First Steps Holland cq. centraal magazijn met schriftelijk akkoord. Wij berekenen 15% handelingskosten wegens de werkzaamheden in het centrale magazijn plus de retour vrachtkosten. 

Aangeboden retourzendingen zonder akkoord worden geweigerd en op uw kosten geretourneerd aan u. 

Mochten de artikelen niet of onjuist geleverd zijn, dan dient u binnen 8 dagen te reageren. Alle goederen dienen binnen 8 dagen met schriftelijke toestemming van First Steps Holland teruggestuurd te worden, voordat wij nieuwe artikelen kunnen geven, na deze 8 dagen zullen wij uw klacht niet meer in behandeling nemen.

Afbeeldingen en teksten

Afbeeldingen en tekst zijn eigendom van First Steps Holland en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.